Copyright © 2010 Slovenská škola počítačovej grafiky. All rights reserved.

TREND V POČÍTAČOCH NAPREDUJE RÝCHLO, NECH ZAOSTÁVAJÚ INÍ! Staň sa fanúšikom O NÁS T-KLUB AKTUALITY KURZY KONTAKT 2% SÚŤAŽ zoznam absolventov

Prihlášky na kontinuálne vzdelávanie prosíme posielať priebežne počas celého roka.

Postupne, podľa počtu prihlásených záujemcov o vzdelávanie  budeme vás zaraďovať do kurzov, podľa najbližšieho miesta bydliska/ pracoviska.


Kurzy sú akreditované MŠVVaŠ SR:

1. Inovatívna výučba prekladu na hodinách anglického jazyka  - 35 hodín

Pre predmet: anglický jazyk

Číslo rozhodnutia o akreditácii:519/2011-KV

Počet priznaných kreditov za absolvovanie programu je: 9

Blok 1: prezentácia a výučba so stierateľnou cvičebnicou angličtiny  - 17 hodín

Blok 2: Práca s textom -preklad a tlmočenie     18 hodín

Vzdelávanie je možné poskytovať pre:

Z celkového rozsahu aktualizačného vzdelávania je prezenčná forma v trvaní 27 hodín a  dištančná forma v trvaní 8 hodín.

Druh vzdelávania: aktualizačné

2. Moderné technológie spracovania školskej administratívy  - 25 hodín

Číslo rozhodnutia o akreditácii: 211/2010-KV

Blok  1:  Práca so školskými údajmi a komplexnosť pri vybavovaní školskej agendy - 16 hodín

Blok 2: Elektronická pedagog. dokumentácia a ďalšia dokumentácia a ostatné školské tlačivá - 6 hodín

Blok 3: On-line komunikácia - 3 hodiny

Vzdelávací program  kontinuálneho vzdelávania určený najmä pre učiteľov , majstrov odbornej výchovy, vychovávateľov a odborných zamestnancov -školský špeciálny pedagóg, špeciálny pedagóg, terénny špeciálny pedagóg , a ďalších podľa zákona č. 317/2009Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch.   

Druh vzdelávania: aktualizačné

Počet kreditov získaných  úspešným absolvovaním kurzu : 7

Vzdelávanie sa ukončuje záverečnou prezentáciou pred účastníkmi vzdelávania a lektorom aktualizačného vzdelávania.

KURZY


zoznam absolventov
pripravujeme